Cynllun Cyllid Telynau Teifi

Os bydd talu am un o delynau Telynau Teifi yn y fan a’r lle yn ormod o straen ar eich cyfrif banc, rydym yn cydweithio â V12 Retail Finance i ddarparu dull diogel a sicr o dalu am delyn dros amser estynedig.

Mae ein cynllun cyllid yn cynnig llawer o fanteision:

  • Prynwch y delyn roeddech am ei chael o’r dechrau â blaendal o 20% yn unig
  • Talwch fesul tipyn trwy daliadau misol syml a hwylus
  • Penderfyniadau ar-lein yn y fan a’r lle trwy broses ddi-bapur eSign
  • Gallwch dalu’r cytundeb benthyca yn llawn ar unrhyw adeg.

Mae’r cynllun taliadau misol ar gael ar gyfer pob un o’n telynau. Dyma rai enghreifftiau o gynlluniau ac amserlenni talu ar gyfer pob un o’n tri model.

Os bydd gennych gwestiynau ynghylch y dewisiadau a nodir uchod, neu unrhyw gwestiwn arall ynghylch y cynllun cyllid, mae croeso i chi gysylltu â ni yma.

Faint o arian y caf ei fenthyg?

Mae’n bosibl cymeradwyo hyd at £15,000 o fenthyciad er mwyn caniatáu i chi brynu eich telyn ddelfrydol, a thalu amdani trwy randaliadau syml a hwylus.

A oes gofyn talu blaendal?

Oes, bydd angen i chi dalu blaendal o 20% fan lleiaf ar ôl cael eich derbyn.

Sut y mae talu’r taliadau misol?

Telir holl daliadau misol y cynllun cyllid trwy ddebyd uniongyrchol o’ch cyfrif banc personol. Fel rheol, bydd y taliad cyntaf yn daladwy un mis ar ôl i chi dderbyn eich nwyddau a bydd y taliadau dilynol yn daladwy bob mis tan ddiwedd eich cytundeb.

Cyflwyno cais

Cysylltwch â thîm Telynau Teifi trwy ffonio 01559 363222 neu anfon e-bost at info@teifiharps.com. Byddwn yn anfon dolen atoch i weinydd diogel lle y gallwch brosesu eich cais am fenthyciad a chwblhau eich cytundeb cyllid trwy broses eSign. Bydd y broses hon yn arbed amser i chi trwy ddileu’r angen am waith papur sy’n golygu y gallwn anfon y nwyddau atoch ynghynt.

Talu’r benthyciad yn gynnar

Cewch dalu’r cytundeb cyllid yn llawn ar unrhyw adeg. Cysylltwch â V12 Retail Finance a byddant yn cyfrifo ac yn anfon ffigur y taliad terfynol atoch. Cyfrifir eich taliad terfynol a’r dyddiad talu yn unol â’r Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cyflwyno cais?

Er mwyn cyflwyno cais am fenthyciad, bydd yn rhaid i chi fodloni’r meini prawf canlynol:

  • Rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed.
  • Rhaid i chi fod yn breswylydd yn y DU ac wedi byw yn yr un cyfeiriad am o leiaf dair blynedd o’r bron.
  • Rhaid i chi fod â swydd lawn-amser, oni bai eich bod wedi ymddeol neu’n gofalu am y cartref a bod gan eich priod swydd lawn-amser.
  • Rhaid i chi fod â chyfrif banc yn y DU sy’n gallu derbyn Debydau Uniongyrchol.
  • Rhaid i chi fod â cherdyn Debyd neu Gredyd dilys wedi’i gofrestru yn eich enw ac i’r cyfeiriad cartref a nodwyd ar y ffurflen gais, er mwyn talu’r blaendal.
Mae V12 Retail Finance yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Secure Trust Bank PLC. Wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr 541132. Swyddfa Gofrestredig: One Arleston Way, Solihull, B90 4LH. Wedi’i awdurdodi gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus a’i reoli gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus.