Cynllun Prynu Offeryn â Chymorth

Beth yw’r Cynllun Prynu Offeryn â Chymorth?

Stamp di-TAW

Mae’r Cynllun Prynu Offeryn â Chymorth yn caniatáu i rieni brynu telyn heb orfod talu Treth Ar Werth (20%) y Deyrnas Unedig. Ystyr hyn yw y gallech arbed mwy na £316 oddi ar bris prynu offeryn fel ein telyn Siff Saff (gwerth £1995). Cliciwch yma i weld rhestr o’r awdurdodau lleol yn y DU

Defnyddio’r Cynllun â’n Telynau Ni

  1. Dewiswch yr offeryn rydych am ei brynu o’r stoc sydd ar gael gennym, neu archebwch eich dewis delyn.
  2. Os byddwch yn llogi telyn a’ch bod am brynu’r delyn honno, byddwn yn cynnig y raddfa symudol o ad-daliadau llogi a nodwyd yn eich cytundeb llogi – bydd y gostyngiad hwn ar ben y TAW y byddwch yn ei arbed.
  3. Wedyn, byddwch yn gofyn i awdurdod lleol eich plentyn archebu’r delyn ar eich rhan, fel arfer trwy law pennaeth ysgol eich plentyn. Byddwn ni’n rhoi pris cost y delyn i chi (ar ôl tynnu’r disgownt yn sgil ad-dalu ffioedd llogi) a’r ategolion ychwanegol, os bydd rhai.
  4. Byddwch chi’n talu’r ysgol neu’r awdurdod lleol yn uniongyrchol a byddant hwy wedyn yn talu Telynau Teifi.
  5. Bydd yr ysgol neu’r awdurdod lleol yn rhoi archeb brynu i Telynau Teifi gan roi enw eich plentyn fel cyfeirnod. Byddwn ni’n creu anfoneb am eich telyn, pan fydd honno’n barod, ac yn ei hanfon at yr awdurdod lleol. Cewch gasglu’r delyn cyn gynted ag y derbyniwn yr archeb brynu. Os na fydd eich telyn yn barod i’w chasglu, byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted at y bydd yn barod.

Mae gan rai awdurdodau lleol ffurflen y mae’n rhaid ei defnyddio wrth archebu i fod yn gymwys o dan y cynllun. Gallwch ofyn i’ch ysgol ddarparu’r ffurflen hon. Ni fydd ffurflen bwrpasol gan awdurdodau lleol eraill a chaiff yr ysgol anfon ei harcheb brynu ei hun atom gan nodi enw’r offeryn sydd ei angen arnoch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Er mwyn cydymffurfio â rheoliadau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, mae’n rhaid cydymffurfio â’r gofynion canlynol hefyd:

  • Rhaid i’r offeryn fod yn briodol i anghenion y myfyriwr a rhaid iddo fod yn gludadwy. (Ystyrir bod pob un o delynau lifer Telynau Teifi yn rhai ‘cludadwy’ ond bydd awdurdodau lleol yn cwestiynu hynny ambell waith. Os bydd ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â Telynau Teifi i gael eglurhad).
  • Rhaid i’r gwerthiant ddigwydd ar safle addysgol.
  • Fel rheol, nid oes gofyn bod myfyrwyr sy’n cael gwersi rheolaidd gan wasanaeth cerddoriaeth Awdurdod Lleol yn ddisgyblion mewn ysgol awdurdod lleol. Gall hyn alluogi disgyblion ysgolion annibynnol sy’n derbyn gwersi trwy wasanaeth cerddoriaeth sirol i fanteisio ar y cyfle i brynu offeryn cerddorol o dan y cynllun hwn.

Y Cam Nesaf

Os byddwch yn gymwys i ddefnyddio’r Cynllun Prynu Offeryn â Chymorth a’ch bod am brynu un o delynau Telynau Teifi, cysylltwch â’ch awdurdod lleol i ofyn am ffurflen. Gallwch gael hyd i’ch awdurdod lleol agosaf ar y dudalen hon. Os bydd gennych gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio 01559 362804 neu anfon neges e-bost yma.

Telynor gyda delyn Eos