Gwneuthurwr telynau Allan Shiers

Gwybodaeth am Fenter Telynau Teifi

Yng Nghymru, mae gwneud telynau’n draddodiad sy’n ymestyn yn ôl trwy’r canrifoedd. Sefydlwyd ein menter gymunedol nid-er-elw gan y gwneuthurwr telynau Allan Shiers. Mae Allan wedi bod yn gwneud telynau am fwy na 40 mlynedd a bu’n brentis i’r gwneuthurwr telynau o fri, y diweddar John Weston Thomas. Mae ein gweithdy mewn hen ysgol Fictoraidd wedi’i haddasu ger Afon Teifi yn Llandysul, yn Ne-orllewin Cymru, lle y mae tîm bach o staff medrus a lleol yn gwneud ein telynau â llaw.

Ein nod yw cynnal y traddodiad o wneud telynau yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ynghyd ag arloesi a gwella sain a saernïaeth yr offerynnau. Cyfunwn grefftwaith traddodiadol â thechnoleg arloesol – gan ddefnyddio deunyddiau fel titaniwm a ffibr carbon. Trwy asio’r hen a’r newydd, gobeithiwn fod ein telynau’n cynrychioli cam ymlaen gan gadw a chynnal yr hen draddodiadau ar yr un pryd.

Ein Gwerthoedd Craidd

Ansawdd & Arloesedd

Ymdrechwn i wneud telynau o’r safon uchaf posibl gan ddefnyddio’r deunyddiau gorau posibl. Rydym yn arloesi’n barhaus ac yn gwella sain a saernïaeth ein telynau.

Cymuned

Ceisiwn gefnogi’r gymuned delynau trwy ddarparu gwybodaeth, arbenigedd a chymorth i bawb o ddechreuwyr i delynorion proffesiynol. Yn ogystal, darparwn swyddi crefftus i bobl yn yr ardal leol.

Trosglwyddo Sgiliau

Cadw’r traddodiad gwneud telynau’n fyw yng Nghymru: Mae ein Busnes Menter Gymunedol yn ailfuddsoddi’r holl elw er mwyn trosglwyddo sgiliau a chynnal dyfodol y grefft o wneud telynau yng Nghymru.

Cyfweliad ag Allan Shiers

by rhaglen Music Matters - BBC Radio 3

Beth yw Busnes Menter Gymdeithasol?

Sefydlwyd Telynau Teifi fel Busnes Menter Gymdeithasol nid-er-elw. Mae ein cwmni, a elwir hefyd yn ‘Fenter Gymdeithasol’ ychydig yn wahanol i gwmnïau eraill. Gyda chymorth Cyngor Sir Ceredigion a’r Undeb Ewropeaidd, prynodd Telynau Teifi hen ysgol yn Llandysul gan ddarparu cyfarpar yno i ddatblygu ystod o delynau. Mae ein tîm bach o wneuthurwyr telynau a staff gwerthu/staff swyddfa i gyd yn byw yn yr ardal leol a gwneir pob darn o’r delyn (ac eithrio’r tannau) yn ein gweithdy.

Rydym yn cynnwys y gymuned leol mewn sawl ffordd wahanol. Mae ein bwrdd cyfarwyddwyr gwirfoddol yn cynnwys pobl leol sy’n rhannu eu gwybodaeth fusnes a’u hamser gyda Telynau Teifi a chawn gyngor gan adran datblygu economaidd Cyngor Sir Ceredigion. Gweithiwn hefyd gydag ysgolion lleol trwy ddarparu profiad gwaith i ddisgyblion ac athrawon a thrwy ddarparu cyfleusterau recordio ar gyfer eu harholiadau. Hefyd, darparwn ailsefydlu yn seiliedig ar waith ar gyfer aelodau o’r Gymdeithas Strôc leol.

Rydym yn trefnu ac yn mynd i gyngherddau lleol a chenedlaethol trwy gydol y flwyddyn. Rydym yn rhan o fenter dwristiaeth leol sy’n annog ymwelwyr i ddod i Landysul yn ogystal ag i Dde-orllewin Cymru. Rydym yn fwy na pharod hefyd i ddarparu teithiau o amgylch y gweithdai i grwpiau ac unigolion sy’n trefnu ymlaen llaw.

Plant ysgol lleol gyda Telynau Teifi