Tudalennau Cymorth Telynau Teifi – Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn derbyn llawer o gwestiynau – mae rhai yn syml ac eraill yn gallu bod yn fwy cymhleth. I helpu â’r amrywiaeth eang o broblemau y mae telynorion (boed yn ddechreuwyr neu’n delynorion proffesiynol) yn dod ar eu traws, mae gennym gasgliad o ganllawiau a thiwtorialau defnyddiol. Mae pob canllaw yn cynnwys fideo o Allan yn trafod y gwahanol faterion yn ogystal ag eglurhad ar ffurf testun a lluniau.

Os byddwch yn cael problemau o hyd ac yn methu datrys rhyw fater, cofiwch fod croeso i chi gysylltu â ni i ofyn cwestiwn.

Beginner buying a harp

Canllaw i Ddechreuwyr ynghylch Prynu Telyn

Os byddwch yn prynu telyn am y tro cyntaf, dyma rywfaint o wybodaeth ddefnyddiol, cynghorion a phethau i chwilio amdanynt.

Concert harp pins and discs

Telynau Lifer a Thelynau Cyngerdd/Pedal

Pa wahaniaeth sydd rhwng y ddau fath hyn o delyn? Mae tipyn o wahaniaeth! Dewch o hyd i ragor o wybodaeth.

How To Tune A Harp

Tiwnio Telyn

Yr holl wybodaeth angenrheidiol ynghylch tiwnio telyn, gan gynnwys defnyddio’r glust a mesurydd digidol.

How to identify a harp string

Adnabod Tannau’r Delyn

Sut y mae adnabod tant, ei drwch, ei fath ac i ba wythfed y mae’n perthyn.

How To Change A Harp String Tuning Pin

Newid Tant ar Delyn

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynghylch newid tant ar delyn.

How To Tie A Knot In A Harp String

Clymu Cwlwm Ar Dant Telyn

Canllawiau clir a syml ynghylch sut y mae clymu cwlwm angori ar dant telyn.

How To Tie A Knot In A Harp String

Pam y mae tannau’n torri?

Mae hon yn broblem gyffredin i delynorion. Dyma rai achosion ac atebion posibl.

How To Tune A Harp to E Flat or Eb

Tiwnio Telyn Lifer i E Fflat (Eb)

Tiwtorial a chanllaw defnyddiol ar diwnio telyn lifer neu delyn Geltaidd i chwarae yn E fflat (Eb) a defnyddio rhagor o gyweirnodau.

How To Look After A Harp Care

Gofalu am Delyn

Mae telyn am oes ac nid ar gyfer y Nadolig yn unig. Gwybodaeth hanfodol, awgrymiadau a chynghorion ynghylch gofalu am eich telyn.

Stuck or loose harp tuning pin

Pinnau Tiwnio Trafferthus

Weithiau, bydd pinnau tiwnio’n mynd yn sownd neu’n dod yn rhydd. Dyma rai datrysiadau posibl.

amplifying a harp live

Mwyhau telyn

Canllaw ynghylch mwyhau telyn fyw, gan gynnwys cyngor ynghylch cipynnau a mwyhad.

Harp stringing charts

Siartiau Tannau

Siartiau tannau ar gyfer pob un o fodelau telyn Telynau Teifi, gan gynnwys modelau hŷn fel y delyn Robyn.