Telerau ac Amodau

At ddibenion y telerau ac amodau hyn, mae Telynau Teifi Cyf. yn masnachu o dan yr enw ‘Telynau Teifi’.

Mae’r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i ddefnyddio’r Wefan hon, a thrwy gyrchu’r Wefan a/neu archebu oddi arni, rydych yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau a amlinellir isod. Os na fyddwch yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau hyn, ni fydd gennych yr hawl i ddefnyddio na chyrchu’r Wefan hon.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau mewn perthynas â’r telerau ac amodau hyn cyn archebu, cysylltwch â’n tîm trwy anfon neges e-bost i info@teifiharps.com, neu ffoniwch ni ar 01559 363222 rhwng 09:00 a 17:00, dydd Llun i ddydd Gwener.

Diffiniadau

 • Amodau – y telerau ac amodau hyn a’r Amodau Arbennig
 • Cynnyrch – cynnyrch a arddangosir ac sydd ar werth ar y Wefan
 • Disgrifiad o’r Cynnyrch – y rhan honno o’r Wefan lle darperir telerau ac amodau penodol mewn perthynas â Chynnyrch unigol
 • Amodau Arbennig – y telerau ac amodau a amlinellir yn y Disgrifiad o’r Cynnyrch
 • Defnyddwyr – holl ddefnyddwyr y Wefan
 • Gwybodaeth Bersonol – y manylion y byddwch yn eu rhoi wrth gofrestru
 • Ni/ein – Telynau Teifi
 • Y Wefan – y wefan a leolir ar www.welsh-harps.com neu unrhyw URL dilynol a allai ei ddisodli
 • Y Deyrnas Unedig – Cymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon ac Ynysoedd y Sianel
 • Chi – defnyddiwr y Wefan hon

Defnydd o’r wefan

Mynediad

Mae gennych yr hawl i gael mynediad at y Wefan hon yn unol â’r Amodau hyn, a dylech gwblhau unrhyw archebion mewn modd sy’n cydymffurfio’n llwyr â’r Amodau hyn.

Cofrestru

Byddwch yn gwarantu’r canlynol:

 • Bod yr Wybodaeth Bersonol y bydd angen i chi ei chyflwyno wrth gofrestru fel cwsmer yn wir, yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn ymhob ystyr; ac
 • Y byddwch yn rhoi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw newidiadau i’r Wybodaeth Bersonol trwy gysylltu â’n tîm trwy anfon neges e-bost i info@teifiharps.com, neu trwy ein ffonio ar 01559 363222 rhwng 09:00 a 17:00, dydd Llun i ddydd Gwener.

Rydych yn cytuno i beidio â ffugio bod yn rhywun arall, neu’n endid arall, na chwaith ddefnyddio enw ffug neu enw nad oes gennych yr awdurdod i’w ddefnyddio.

Indemniad

Rydych yn cytuno’n llwyr i indemnio, amddiffyn a’n dal ni, ein swyddogion, ein cyfarwyddwyr, ein gweithwyr, ein hasiantau a’n cyflenwyr yn ddiniwed mewn perthynas â phob hawliad, atebolrwydd, difrod, colled, costau a threuliau, a hynny ar unwaith neu ar alwad, gan gynnwys ffioedd cyfreithiol rhesymol sy’n codi o unrhyw achos lle byddwch yn torri’r Amodau, neu unrhyw atebolrwydd arall sy’n deillio o’ch defnydd o’r Wefan hon neu ddefnydd unigolyn arall sy’n cyrchu’r Wefan gan ddefnyddio eich cyfrif siopa chi a/neu eich Gwybodaeth Bersonol.

Ein hawliau

Rydym yn cadw’r hawl i wneud y canlynol:

 • addasu neu dynnu’r Wefan hon (neu unrhyw ran ohoni), naill ai dros dro neu’n barhaol, a hynny ar ôl rhoi rhybudd i chi, neu beidio. At hynny, byddwch yn cytuno na fyddwn yn atebol i chi, nac i unrhyw drydydd parti, mewn perthynas ag unrhyw addasiad neu ddiddymiad o’r Wefan; a/neu
 • newid yr Amodau o bryd i’w gilydd, a bydd eich defnydd parhaus o’r Wefan (neu unrhyw ran ohoni) yn dilyn newid o’r fath yn cael ei bennu ar sail eich derbyniad o’r newid hwnnw. Eich cyfrifoldeb chi fydd gwirio’n rheolaidd er mwyn canfod a yw’r Amodau wedi newid. Os na fyddwch yn cytuno ag unrhyw newid yn yr Amodau, rhaid i chi roi’r gorau i ddefnyddio’r Wefan ar unwaith.

Dolenni trydydd parti

Er mwyn gwella’r gwerth o ran profiad ein Defnyddwyr, efallai y byddwn yn cynnwys dolenni i wefannau neu adnoddau eraill y gallech eu cyrchu yn ôl eich disgresiwn eich hun. Trwy ddewis cyrchu dolen ar y wefan, rydych yn cydnabod ac yn cytuno na fyddwn yn gyfrifol am argaeledd safleoedd neu adnoddau allanol o’r fath, nac yn eu hadolygu neu yn eu cymeradwyo, ac na fyddwn yn gyfrifol am y canlynol, boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, nac yn atebol iddynt: (i) arferion preifatrwydd gwefannau o’r fath, (ii) cynnwys gwefannau o’r fath, gan gynnwys (heb gyfyngiad) unrhyw hysbysebu, cynnwys, cynnyrch, nwyddau, deunyddiau neu wasanaethau eraill y mae gwefannau neu adnoddau o’r fath yn eu cynnig, neu y gellir eu cael trwyddynt, (iii) y modd y mae pobl eraill yn defnyddio’r gwefannau neu’r adnoddau hyn, na chwaith unrhyw ddifrod, colled neu drosedd a achosir, neu a honnir iddynt gael eu hachosi, mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw hysbysebu, cynnwys, cynnyrch, nwyddau, deunyddiau neu wasanaethau eraill y mae gwefannau neu adnoddau allanol o’r fath yn eu cynnig.

Argymhellion

Pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan, byddwch yn gweld ein bod yn cynnig argymhellion, gan arddangos cynnyrch y byddech yn ei hoffi, yn ein barn ni, ac na fyddech yn ei weld, o bosibl, wrth bori’r safle.

Bydd y rhain yn seiliedig ar eich pryniannau diwethaf, y gwerthwyr gorau, sgoriau a chynnyrch newydd ei weld. Byddwn yn pennu eich diddordebau ac yn awgrymu cynnyrch newydd y gallech ei hoffi. At hynny, byddwn yn cymharu eich diddordebau a’ch patrymau siopa eich hun â diddordebau a phatrymau siopa cwsmeriaid eraill, er mwyn arddangos cynnyrch perthnasol i chi.

Efallai y bydd eich argymhellion yn newid pan fyddwch yn prynu rhywbeth ac yn pori o gwmpas y safle. Efallai y byddwch yn dymuno ychwanegu cynnyrch o ddiddordeb i’ch rhestr o ddymuniadau, a hynny er hwylustod yn y dyfodol.

Rydym yn cymryd gofal rhesymol i sicrhau bod ein hargymhellion yn unol â’ch ymddygiad fel cwsmer ar ein gwefan. Bydd manylion y cynhyrchion y byddwn yn eu hargymell, e.e. prisiau, yn gywir ar adeg cyflwyno’r argymhelliad yn wreiddiol i chi, ond gallant newid heb rybudd.

Disgrifiad o’r cynnyrch

Bydd pob Cynnyrch a brynir yn cael ei werthu yn amodol ar y Disgrifiad o’r Cynnyrch, sy’n amlinellu’r Amodau Penodol ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r Cynnyrch hwnnw, gan gynnwys, heb gyfyngiad, y telerau ac amodau sy’n ymwneud â dyddiadau ac amserau dosbarthu amcangyfrifedig, y gwarantiadau, y gwasanaeth ôl-werthu a’r gwarantau.

Byddwn yn cymryd gofal rhesymol i sicrhau bod yr holl fanylion, disgrifiadau a phrisiau’r Cynnyrch sy’n ymddangos ar y Wefan yn gywir ar adeg mewnbynnu’r wybodaeth berthnasol honno i’r system. Er ein bod yn anelu at gadw’r Wefan mor ddiweddar â phosibl, efallai na fydd yr wybodaeth sy’n ymddangos ar y Wefan hon ar adeg benodol, gan gynnwys Disgrifiadau o’r Cynnyrch, yn adlewyrchu’r gwir natur ar yr adeg pan fyddwch yn archebu. Ni allwn gadarnhau pris y Cynnyrch tan y byddwn wedi derbyn eich archeb, a hynny yn unol â’n polisi derbyn Archebion.

Archebu, canslo a dychwelyd cynnyrch

Archebion

Gellir archebu cynnyrch trwy’r wefan neu dros y ffôn. Byddwn yn cymryd pob gofal rhesymol i gadw manylion eich archeb a’ch taliad yn ddiogel, cyn belled â bod hynny o fewn ein gallu, ond os na fydd achos o esgeuluster ar ein rhan, ni allwn fod yn atebol am unrhyw golled y gallech ei dioddef os bydd trydydd parti yn caffael mynediad anawdurdodedig at unrhyw ddata y byddwch yn eu darparu wrth gyrchu’r Wefan, neu wrth archebu oddi arni.

Llunio contract a chontractio electronig

Mae’r camau technegol sy’n ofynnol i lunio contract rhyngoch chi a ni yn cynnwys y canlynol:

 • Byddwch yn archebu eich cynnyrch oddi ar y Wefan trwy bwyso’r botwm ‘cadarnhau archeb’ ar ddiwedd y broses dalu. Bydd yna gyfres o gyfarwyddiadau syml ar y Wefan i’ch tywys trwy’r broses archebu.
 • Byddwn yn anfon neges e-bost atoch yn cydnabod yr archeb, gan fanylu ar y cynnyrch y byddwch wedi’i archebu. Ni fydd y neges e-bost hon yn gadarnhad nac yn dderbyniad o’r archeb ar ran Telynau Teifi.
 • Bydd yr archeb yn cael ei derbyn a’r contract rhyngoch chi a ni yn cael ei gwblhau pan fydd y Cynnyrch a archebwyd yn cael ei anfon atoch, oni bai ein bod wedi eich hysbysu na fyddwn yn derbyn eich archeb, neu os byddwch yn ei chanslo yn unol â’r cyfarwyddiadau i newid neu ganslo archeb.
 • Yn achos y rhan fwyaf o gynnyrch a anfonir yn uniongyrchol o’n safleoedd, bydd y taliad yn cael ei gymryd oddi ar eich cerdyn credyd/debyd pan fydd eich archeb yn cael ei hanfon.
 • Os bydd y cynnyrch yn cael ei ddosbarthu’n uniongyrchol i chi gan gyflenwr, gall y taliad gael ei gymryd ar unrhyw adeg rhwng cadarnhau’r archeb a’i hanfon. Bydd union amseriad y taliad yn amrywio yn dibynnu ar y cyflenwr a’r cynnyrch y byddwch yn ei archebu.

Gallem beidio â derbyn archeb am un o’r rhesymau canlynol:

 • Nad yw’r cynnyrch a archebwyd ar gael mewn stoc
 • Na allwn gael awdurdodiad ar gyfer eich taliad
 • Bod gwall mewn perthynas â phris cynnyrch neu ddisgrifiad ohono
 • Nad ydych yn bodloni’r meini prawf o ran cymhwystra i archebu a amlinellir yn y prif Delerau ac Amodau

Bydd y contract yn cael ei gwblhau trwy gyfrwng y Saesneg.

Ni fydd Telynau Teifi yn storio manylion eich contract penodol. Os bydd arnoch angen unrhyw wybodaeth am yr archebion y byddwch wedi’u rhoi i Telynau Teifi, ysgrifennwch atom gan ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol: Telynau Teifi, Llandysul, Ceredigion, SA44 4DT.

Dosbarthu

Dangosir costau dosbarthu eich eitemau yn ystod y broses dalu. Rydym yn ymdrechu i anfon eitemau cyn gynted â phosibl. Os na fydd eitem ar gael mewn stoc, byddwn yn eich hysbysu am ddyddiad dosbarthu amcangyfrifiedig yr eitem. Nodwch fod rhai o’n heitemau yn cael eu llunio o ddim, neu’n cymryd amser i’n gweithwyr eu teilwra at eich gofynion eich hun. Nodir hyn ar dudalennau’r eitemau, ac ni fyddwn yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am oedi yn y broses a achosir gan ddigwyddiadau allanol. Cysylltwch â ni i gael dewisiadau a chostau dosbarthu ar gyfer archebion tramor.

Prisiau

Mae’r holl brisiau yn cael eu harddangos mewn sterling ac yn cynnwys TAW (Treth Ar Werth). Bydd taliadau trwy gerdyn yn cael eu cymryd trwy gyfrwng WorldPay neu PayPal.

Gwarantau

Gwarantau ar gyfer eitemau gan gyflenwyr allanol

Rydym bob amser yn parchu cyfnod gwarant y gwneuthurwr lle cynigir hynny. I gael rhagor o fanylion, ewch i dudalennau unigol yr eitemau.

Tocynnau rhodd, cardiau rhodd, gostyngiadau hyrwyddo a gwobrau

 • Ni allwch gyfnewid tocynnau rhodd am arian parod.
 • Ni fydd gennych yr hawl i ddefnyddio tocynnau rhodd i dalu dyledion ar unrhyw gyfrif gyda Telynau Teifi, na’u defnyddio i brynu unrhyw gynnyrch neu wasanaeth ariannol, boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, gan gynnwys tocynnau rhodd Telynau Teifi.
 • Pan fyddwch yn cyfnewid tocynnau rhodd am y cynnyrch sydd ar gael ar ein gwefan, naill ai ar-lein neu dros y ffôn, bydd gofyn i chi roi cod y tocyn.
 • Os bydd yn rhaid i chi ddychwelyd nwyddau y byddwch wedi’u prynu ar-lein trwy gyfrwng tocyn/tocynnau rhodd, yna byddwn yn rhoi credyd ar eich cyfrif siopa ar-lein ar gyfer pryniannau pellach. Bydd hefyd gennych yr hawl i ddychwelyd nwyddau. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

Gostyngiadau hyrwyddo

Bydd cwponau, gostyngiadau a chodau gostyngiad hyrwyddo a gynigir gan Telynau Teifi yn ddilys i’w defnyddio yn rhan o bryniant a wneir trwy ein gwefan yn unig, oni nodir yn wahanol.

Cardiau rhodd Telynau Teifi

 • Dim ond gyda Telynau Teifi y gallwch gyfnewid cerdyn rhodd Telynau Teifi. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i brynu nwyddau dros y ffôn neu ar-lein ar ein gwefan, a hynny fel taliad llawn neu daliad rhannol am y nwyddau.
 • Diogelwch eich cerdyn, gan ei drin fel arian parod; ni allwn roi cardiau newydd yn lle rhai a gollir, a ddygir neu a ddifrodir.
 • Bydd y cerdyn rhodd yn dod i ben 24 mis ar ôl trafodiad diwethaf y cerdyn. Ni fyddwn yn ad-dalu unrhyw falans sy’n weddill, a byddwn yn dirymu’r cerdyn.
 • Gellir actifadu’r cardiau rhodd yn ein siopau, a hynny â gwerth sylfaenol o £20. Gellir rhoi uchafswm o £6,000 ar y cardiau rhodd.
 • Pan fyddwch yn defnyddio’r cerdyn rhodd ar-lein neu dros y ffôn, byddwn yn gofyn i chi nodi cod y cerdyn rhodd.
 • Ni ellir cyfnewid y cerdyn hwn am arian parod. Nid ydym yn rhoi newid nac ad-daliadau arian parod yn achos trafodiadau a wneir gan ddefnyddio cardiau rhodd.
 • Os byddwch yn defnyddio cerdyn rhodd ar-lein pan fo cyfanswm gwerth yr archeb yn llai na’r gwerth ar y cerdyn, bydd unrhyw falans yn parhau ar y cerdyn i’w ddefnyddio ar gyfer pryniannau eraill yn y dyfodol, ar yr amod na fydd y cerdyn hwnnw wedi dod i ben.
 • Os byddwch yn dychwelyd nwyddau y byddwch wedi’u prynu ar-lein trwy gyfrwng cardiau rhodd, byddwn yn talu’r arian sy’n ddyledus i chi trwy roi credyd ar eich cyfrif siopa ar-lein. Gallwch hefyd ddychwelyd nwyddau i Telynau Teifi lle bydd pris y pryniant yn cael ei ad-dalu i’r cerdyn rhodd. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.
 • Os byddwch yn archebu oddi ar ein gwefan gan ddefnyddio cerdyn rhodd, ac yna’n canslo’r archeb cyn iddi gael ei dosbarthu, bydd yr arian sy’n ddyledus i chi yn cael ei ad-dalu i’ch cerdyn rhodd. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.
 • Rydym yn cadw’r hawl i wrthod derbyn cerdyn rhodd y byddwn yn barnu ei fod wedi cael ei ddyblygu neu yr ymyrrwyd ag ef, neu, fel arall, os bydd yna amheuaeth ei fod yn gysylltiedig â thwyll.
 • Rydym yn cadw’r hawl i ddiwygio telerau ac amodau y cerdyn rhodd o bryd i’w gilydd, lle byddwn yn ystyried ei bod yn rhesymol ac yn angenrheidiol gwneud hynny.

Telerau cyffredinol

Eiddo deallusol a’r hawl i’w ddefnyddio

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y bydd pob hawlfraint, nod masnach a’r holl hawliau eiddo deallusol eraill sy’n ymwneud â’r holl ddeunydd neu gynnwys a ddarperir yn rhan o’r Wefan yn parhau, bob amser, wedi’u breinio i ni, neu ein trwyddedwyr. Caniateir i chi ddefnyddio’r deunydd hwn yn y modd yr awdurdodwyd yn benodol i chi wneud hynny gennym ni neu ein trwyddedwyr.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod deunydd a chynnwys y Wefan ar gael i chi eu defnyddio mewn modd personol ac anfasnachol yn unig, ac y bydd modd i chi lawrlwytho’r deunydd a’r cynnwys hynny i un cyfrifiadur neu yriant caled yn unig at ddibenion o’r fath (os bydd hynny’n angenrheidiol ar gyfer Pryniant). Gwaherddir unrhyw ddefnydd arall o ddeunydd a chynnwys y Wefan. Rydych yn cytuno i beidio â chopïo, atgynhyrchu, trosglwyddo, cyhoeddi, arddangos, dosbarthu na llunio gwaith sy’n deillio o ddeunydd a chynnwys o’r fath, na manteisio’n fasnachol arno (yn ogystal â chytuno i beidio â chynorthwyo neu hwyluso unrhyw drydydd parti i wneud hynny).

Cydymffurfio â chyfreithiau

Caniateir defnyddio’r Wefan mewn modd cyfreithlon ac at ddibenion cyfreithlon yn unig. Rydych yn cytuno i gydymffurfio â phob cyfraith, statud a rheoliad perthnasol sy’n gysylltiedig â’r Wefan ac unrhyw drafodiadau a wneir arni neu trwyddi.

Cyfyngu ar atebolrwydd

Er y byddwn yn ymdrechu’n rhesymol i wirio cywirdeb unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei rhoi ar y Wefan, ni fyddwn yn rhoi unrhyw warantau mewn perthynas â’i chywirdeb, boed hynny’n ddatganedig neu’n oblygedig. Darperir y Wefan ar sail “fel y mae” ac “fel y mae ar gael”, a hynny heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth, ac nid ydym yn rhoi unrhyw warantau o unrhyw fath mewn perthynas â’r Wefan neu unrhyw drafodiadau y gellir eu cynnal arni neu trwyddi, boed hynny’n ddatganedig neu’n oblygedig. Mae’r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, warantau goblygedig o beidio â thorri’r rheolau, cydweddoldeb, diogelwch, cywirdeb, amodau cyflawnrwydd neu unrhyw warant oblygedig sy’n deillio o’r broses ymdrin, defnyddio neu fasnachu.

Nid ydym yn rhoi unrhyw warant y bydd y Wefan yn bodloni eich gofynion, na chwaith yn gwarantu y bydd yn ddi-dor, yn amserol neu’n ddi-wall ac y bydd y diffygion yn cael eu cywiro. Ni fyddwn chwaith yn gwarantu y bydd y safle, na’r gweinydd sy’n sicrhau ei bod ar gael, yn rhydd o feirysau neu fygiau, neu’n cynrychioli swyddogaeth, cywirdeb a dibynadwyedd llawn y Wefan. Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw golled mewn perthynas â chynnwys neu ddeunydd a fydd yn cael eu lanlwytho neu eu trosglwyddo trwy’r Wefan, nac yn atebol i chi amdanynt.

I’r graddau eithaf a ganiateir o dan y gyfraith berthnasol, rydym yn ymwrthod â phob gwarant o unrhyw fath mewn perthynas â’r Cynnyrch, boed hynny’n ddatganedig neu’n oblygedig. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol fel defnyddiwr, na chwaith ar eich Hawliau i Ganslo Contract.

Ni fyddwn, mewn contract, o dan y gyfraith gamweddau (gan gynnwys, heb gyfyngiad, esgeuluster) mewn cyn-gontract neu mewn cynrychioliadau eraill (ac eithrio camliwiadau twyllodrus neu esgeulus), neu, fel arall, o ganlyniad i gysylltiad â’r Amodau neu mewn cysylltiad â’r Amodau hynny, yn atebol am:

 • unrhyw golledion economaidd (gan gynnwys, heb gyfyngiad, colli refeniw, elw, contractau, busnes neu arbedion disgwyliedig); neu
 • unrhyw achos o golli ewyllys da neu enw da; neu
 • unrhyw golledion arbennig neu anuniongyrchol

y mae’r parti hwnnw yn eu dioddef neu yn eu hysgwyddo o ganlyniad i ddarparu unrhyw fater o dan yr Amodau, neu mewn cysylltiad â nhw.

Ni fydd yr un dim yn yr Amodau yn eithrio neu’n cyfyngu ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy’n deillio o’n hesgeuluster ni, ein gwasanaethwyr, ein hasiantau neu ein cyflogeion.

Holltiad

Os bernir bod unrhyw ran o’r Amodau yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu’n anorfodadwy am unrhyw reswm, yna bydd y ddarpariaeth honno’n cael ei barnu’n doradwy mewn perthynas â’r Amodau, ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd na gorfodadwyedd unrhyw rai o ddarpariaethau’r Amodau sy’n weddill.

Hawlildiad

Ni fydd unrhyw hawliliad ar ein rhan yn cael ei ddehongli fel hawlildiad mewn perthynas ag unrhyw achos o dorri darpariaeth sy’n mynd rhagddo, neu a fydd yn codi yn y dyfodol.

Goroesi

Bydd pob darpariaeth o’r Amodau yn cael ei dehongli fel achos o gymhwyso a goroesi ar wahân, hyd yn oed os bernir, am unrhyw reswm, fod y naill neu’r llall o’r darpariaethau hynny yn anghymwys neu’n anorfodadwy o dan unrhyw amgylchiadau.

Y cytundeb cyfan

Mae’r Amodau hyn yn llywodraethu ein perthynas â chi. Rhaid i unrhyw newidiadau i’r Amodau hyn fod yn ysgrifenedig ac wedi’u llofnodi gan y ddau barti. Yn y modd hwn, gallwn osgoi unrhyw broblemau o ran yr hyn y disgwylir i Telynau Teifi a chithau ei wneud. Trwy gytuno i dderbyn yr Amodau, rydych yn cadarnhau nad ydych wedi dibynnu ar unrhyw gynrychiolaeth ac eithrio i’r graddau y gwnaed hynny’n benodol yn rhan o’r Amodau hyn, ac rydych yn cytuno na fydd gennych unrhyw rwymedi mewn perthynas ag unrhyw gynrychiolaeth. Ni fydd y telerau ac amodau hyn yn effeithio ar eich Hawliau Statudol. Ni fydd yr un dim yn y Cymal hwn yn eithrio nac yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd mewn perthynas ag unrhyw gamliwiad twyllodrus neu esgeulus, p’un a fo hynny yn un o delerau’r Amodau ai peidio.

Y Gyfraith

Bydd yr Amodau yn cael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Prydain a byddwch yn ymostwng yn derfynol i awdurdodaeth gyfyngedig llysoedd Prydain.

Cysylltu

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau am ein gwasanaeth, cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu drwy’r post.

Dyma fanylion cyswllt ein cwmni:

Telynau Teifi Cyf.
Teras Marmor
Llandysul
Ceredigion
SA44 4DT

Newid neu ganslo archeb

Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd yn bosibl gwneud newidiadau i’ch archeb ar ôl i chi roi’r archeb honno.

 • Er mwyn ychwanegu cynnyrch at eich archeb, ewch ati i greu archeb newydd ar gyfer yr eitemau hynny
 • I newid manylion eich cyfeiriad dosbarthu, tynnwch yr eitemau oddi ar eich archeb, neu ewch ati i’w chanslo yn gyfan gwbl. I gael cyngor pellach, cysylltwch â’n tîm trwy ffonio 01559 363222 rhwng 09:00 a 17:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener, neu anfonwch neges e-bost i info@teifiharps.com.
 • Os bydd eich archeb wedi cael ei hanfon neu ei dosbarthu yn barod, yna rhaid i chi ddilyn ein gweithdrefn dychwelyd mewn perthynas â chynnyrch nas dymunir, neu fynd ati i’w dychwelyd i Telynau Teifi.
 • Os ydych yn gwsmer rhyngwladol, cysylltwch â ni yn uniongyrchol trwy ffonio 01559 363222 rhwng 09:00 a 17:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener, neu anfonwch neges e-bost i info@teifiharps.com.

Mae ein gwefan wedi’i hanelu at bryniannau personol. Os bydd arnoch angen nifer fawr o nwyddau at ddibenion busnes, cysylltwch â’n tîm i gael cyngor pellach, trwy ffonio 01559 363222 rhwng 09:00 a 17:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener, neu anfonwch neges e-bost i info@teifiharps.com. Rydym yn cadw’r hawl i ganslo archeb os byddwn o’r farn ei bod at ddibenion ailwerthu.

Archebion coll, anghyflawn neu rai wedi’u difrodi

Os na fydd eich archeb wedi cyrraedd, neu os bydd yn cyrraedd yn anghyflawn, edrychwch ar statws eich archeb ar-lein yn gyntaf trwy fewngofnodi i’ch cyfrif a dewis ‘Gweld archebion’.

Os bydd eich archeb yn anghyflawn, cofiwch y gallai eitemau gael eu hanfon o leoliadau gwahanol, ac felly gallant gyrraedd ar wahân; rhowch ychydig o amser ychwanegol cyn cysylltu â ni.

Yn achos eitemau sydd wedi cael eu difrodi, archebion anghyflawn, neu archebion nad ydynt yn cyrraedd cyn pen terfyn y cyfnod aros disgwyliedig, anfonwch neges e-bost at ein tîm, neu ffoniwch ni ar 01559 363222 rhwng 09:00 a 17:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os byddai’n well gennych, gallwch hefyd ddychwelyd nwyddau sydd wedi’u difrodi trwy’r dulliau a restrir isod, neu trwy gyfrwng ein siopau.

Y weithdrefn ddychwelyd

Yn dibynnu ar y math o gynnyrch, gallwch ddychwelyd eich archebion i’n safleoedd, neu eu hanfon trwy’r post.

Yn achos eitemau diffygiol, cysylltwch â‘n tîm ar 01559 363222 rhwng 09:00 a 17:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Sicrhewch fod eich gwybodaeth archebu gennych wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Os bydd eich archeb wedi cael ei dosbarthu ac nad ydych yn dymuno ei chael mwyach, byddwch yn atebol am y pris postio o ran ei dychwelyd.

Bydd eich ad-daliad yn cael ei brosesu cyn pen 30 diwrnod wedi i chi ddychwelyd eich archeb. Cysylltwch â ni os na fyddwch wedi cael eich ad-daliad erbyn hynny.

 • Byddwn yn ad-dalu cerdyn credyd neu ddebyd yr unigolyn a gyflwynodd yr archeb ac a dalodd amdani yn wreiddiol
 • Bydd eitemau a fydd yn cael eu dychwelyd yn y modd hwn yn ymddangos fel ‘eitemau wedi’u dychwelyd’ ar yr archeb a gedwir yn Fy Nghyfrif, cyn belled â’ch bod wedi mewngofnodi i roi’r archeb yn wreiddiol
 • Gweler isod fanylion llawn ein polisi dychwelyd ac ad-daliadau. Yn achos dychweliadau rhyngwladol, cysylltwch â ni trwy ffonio 01559 363222 neu anfonwch neges e-bost at ein tîm.

Y polisi ad-dalu

Gweler isod y cynnyrch sydd wedi’i eithrio o’r polisi hwn.

Telerau ac Amodau

 • Os byddwch yn anfodlon â’ch pryniant, rhowch wybod i ni. Oni bai fod yna ddiffygion, hoffem pe baech yn gwneud hynny cyn pen 14 diwrnod wedi’r pryniant.
 • Os byddwch yn dychwelyd eich eitem ac yn dymuno cael ad-daliad, ond nad oes gennych eich derbynneb, cadarnhad o’ch archeb na’ch nodyn dosbarthu, byddwn yn rhoi cerdyn rhodd i chi sy’n gyfwerth â’r pris gwerthu cyfredol. Fel arfer, os bydd gennych eich derbynneb neu eich nodyn dosbarthu, byddwn yn ad-dalu’r cerdyn debyd, credyd neu daliad gwreiddiol a ddefnyddiwyd i brynu’r cynnyrch.
 • Mae’n bwysig bod unrhyw eitem nas dymunir, oni bai ei bod yn ddiffygiol, yn cael ei dychwelyd mewn cyflwr y gellir ei hail-werthu. Disgwyliwn y byddai hynny’n golygu eich bod wedi cadw’r holl ddeunydd pacio a’r labeli gwreiddiol, a bod yr eitem heb gael ei difrodi na’i defnyddio.

Eitemau na allwn eu canslo na’u cyfnewid, ac na allwn gynnig ad-daliad ar eu cyfer

Ni allwn gyfnewid yr eitemau canlynol, na chynnig ad-daliadau ar eu cyfer, oni bai eu bod yn ddiffygiol neu’n wahanol i’r hyn a ddisgrifir:

 • eitemau sydd wedi cael eu personoli ar eich cyfer
 • eitemau sydd wedi cael eu creu’n benodol ar gyfer archeb, neu eitemau a wnaed i fesur

Os bydd eitem wedi cael ei harchebu’n benodol ar eich cyfer, ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad amdani na’i chyfnewid, oni bai ei bod yn ddiffygiol. Ni allwn dderbyn achosion o ganslo’r archebion hyn, oni bai eich bod yn canslo’r archeb cyn pen 48 awr ar ôl rhoi’r archeb honno. Bydd hyn yn cael ei nodi’n glir pan fyddwch yn archebu.

Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.